Publ 4053-C (EN-RU) ⏬⏬

/
/
/
13 Views

Publ 4053-C (EN-RU) is an advanced course designed to enhance students’ proficiency in both English and Russian languages. Tailored for individuals seeking a comprehensive understanding of bilingual communication, this course provides a platform for honing linguistic skills, cultural awareness, and translation techniques. By exploring various literary works, media texts, and practical exercises, students will gain valuable insights into the interconnectedness of these two languages while sharpening their abilities to effectively navigate the intricacies of translation and interpretation. Publ 4053-C (EN-RU) offers a dynamic learning experience that fosters linguistic fluency and cultural competence within the context of the English-Russian language pair.

PUBl 4053-C: An Overview of Publishing Industry Standards

Topic Description
What is PUBl 4053-C? PUBl 4053-C refers to a specific standard within the publishing industry. It encompasses guidelines and best practices that professionals adhere to when creating, distributing, and managing content. This standard plays a crucial role in ensuring consistency, quality, and efficiency across various publishing processes.
The Importance of PUBl 4053-C PUBl 4053-C serves as a benchmark for publishers to maintain uniformity and meet industry expectations. It covers areas such as document formatting, editorial guidelines, copyright considerations, metadata standards, and digital publishing requirements. Adhering to this standard helps enhance collaboration, streamline workflows, and improve the overall quality of published materials.
Key Components PUBl 4053-C comprises several essential components, including:
 • Document Formatting: Specifies layout, typography, and design principles for different types of publications.
 • Editorial Guidelines: Defines rules for grammar, spelling, punctuation, style, and usage to ensure consistency and clarity of written content.
 • Copyright Considerations: Outlines procedures for obtaining permissions, attributions, and avoiding plagiarism.
 • Metadata Standards: Describes standardized methods for organizing and categorizing published materials for better discoverability.
 • Digital Publishing Requirements: Covers guidelines for electronic formats, accessibility, cross-platform compatibility, and digital rights management.
Benefits of Following PUBl 4053-C Adhering to PUBl 4053-C offers several advantages to publishers, including:
 • Consistency: Ensures uniformity in content presentation and style across various publications.
 • Efficiency: Streamlines production workflows, reducing errors and minimizing rework.
 • Quality: Enhances the overall quality and professionalism of published materials.
 • Compliance: Helps meet industry standards and legal requirements, such as copyright law and accessibility regulations.
 • Discoverability: Improves searchability and indexing of published works through standardized metadata.
Examples of PUBl 4053-C Implementation Many publishing companies and organizations incorporate PUBl 4053-C into their operations. They adopt these standards while creating books, journals, magazines, websites, and other forms of printed or digital media. By following PUBl 4053-C, publishers ensure that their content meets industry expectations and maintains a professional standard.

The Importance of English-Russian Translation

Language translation plays a vital role in connecting people from different cultures and enabling effective communication. One prominent language pair that holds significant importance is English to Russian (EN-RU) translation.

English and Russian are two widely spoken languages across the globe, each with its own rich cultural and historical background. The need for accurate and reliable translation between these two languages arises in various domains, such as:

 • Business: With globalization, many companies expand their operations internationally. English-Russian translation facilitates smooth communication between businesses operating in these languages, enabling them to reach wider markets and establish strong partnerships.
 • Academics: Research papers, scholarly articles, and educational materials often require translation to bridge the language gap. Translating from English to Russian enhances knowledge sharing, promotes international collaboration, and aids in accessing valuable resources.
 • Travel and Tourism: Russia attracts numerous tourists from English-speaking countries. Accurate EN-RU translation in the travel industry helps visitors navigate through the country, understand local customs, and appreciate its vibrant culture.

When it comes to English-Russian translation, it is crucial to have skilled translators who possess a deep understanding of both languages, as well as expertise in specific subject matters. This ensures precise and culturally appropriate translations, avoiding misinterpretations or misunderstandings.

Furthermore, automated translation tools can be useful for basic phrases or casual conversations. However, they often lack the necessary context and linguistic nuances required for accurate professional translations. To convey complex ideas, maintain the intended tone, and capture the essence of the source text, human translators are indispensable.

Amerika’da Sana Verilen Konu: Kısa ve Net Bilgi

Konu Amerika’da Sana Verilen Konu
Tanım Amerika’da sana verilen konu, birçok farklı konuya atıfta bulunabilir çünkü Amerika Birleşik Devletleri (ABD), geniş coğrafi, kültürel ve tarihi bir zenginliğe sahip büyük bir ülkedir. ABD’nin siyasi sistemi, ekonomisi, kültürü, eğitim sistemi, tarihi olayları veya herhangi bir diğer ilgi alanı bu konuya dahil olabilir.
Önemli Noktalar
 • Amerika Birleşik Devletleri, federal bir cumhuriyet olarak anılmaktadır ve eyaletlerden oluşur.
 • Amerika, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler arasında yer alır.
 • ABD, farklı kültürel gruplardan oluşan bir nüfusa ev sahipliği yapar ve çeşitli diller ve dinler mevcuttur.
 • Amerika, bağımsızlık savaşı, kölelik karşıtı hareket, iç savaş ve diğer önemli tarihi olaylarla tanınır.
 • Ülkenin başkenti Washington, D.C.’dir ve New York, Los Angeles, Chicago gibi büyük şehirleri vardır.
Sonuç Amerika’da sana verilen konu, ABD’nin çeşitli yönlerini keşfetme fırsatı sunar. Bu büyük ve etkileyici ülke hakkında daha fazla bilgi edinmek için siyasi, ekonomik, kültürel veya tarihi açıdan ilgi duyduğunuz konulara odaklanabilirsiniz.

Not: Bu kısa bilgi, Amerika’da sana verilen konuya genel bir giriş niteliğindedir. İlgilendiğiniz spesifik alt konular hakkında daha ayrıntılı bilgilere erişmek için kaynaklara başvurmanız önerilir.

Anahtar Kelimeler: Kısa ve Net Bilgi

Anahtar kelimeler, bir metnin veya içeriğin temel noktalarını ve önemli konularını özetleyen belirli kelimeler veya kelime öbekleridir. İnternet arama motorları ve bilgi paylaşım platformları gibi yerlerde anahtar kelimeler kullanarak içeriğin daha kolay bulunmasını sağlarlar.

Bir web sitesi sahibi veya içerik üreticisi olarak, doğru anahtar kelimeleri seçmek ve kullanmak, hedef kitlenizin ilgisini çekmek, sıralamada yükselmek ve organik olarak daha fazla trafik elde etmek için önemlidir. Anahtar kelimeler, içeriği optimize ederken başlık etiketleri, paragraflar ve diğer HTML elementleriyle birlikte kullanılabilir.

Bir içeriğin ana fikrini ve niyetini yansıtan uygun anahtar kelimeler seçmek, ziyaretçilerin o içeriğe ulaşmasını kolaylaştırır. Ayrıca, arama motorlarına da içeriğinizin ne hakkında olduğunu anlatır ve onları sıralamada daha üst sıralara çıkmanıza yardımcı olur.

Anahtar kelimelerinizi dikkatlice seçerken, hedef kitlenizin ilgi alanlarını, arama alışkanlıklarını ve rekabet düzeyini göz önünde bulundurmanız önemlidir. Anahtar kelimelerinizi içeriğinizin başlığına, alt başlıklara ve maddelemelerine yerleştirerek okunabilirlik ve anlaşılırlık sağlayabilirsiniz. Böylece, hedef kitleniz arama yaptığında içeriğinizin onlara uygun olduğunu düşünecek ve tıklama olasılıkları artacaktır.

Günümüz dijital pazarlama stratejilerinde anahtar kelimelerin doğru bir şekilde kullanılması büyük bir öneme sahiptir. İyi bir anahtar kelime araştırması yapmak, rekabetçi bir içerik pazarında öne çıkmak için kritik bir adımdır. Özenle seçilmiş ve stratejik olarak yerleştirilmiş anahtar kelimeler, içeriğinizi daha geniş bir kitleye ulaştırarak markanızın bilinirliğini artırmanıza yardımcı olur.

En Çok Aranan

En çok aranan, genellikle popüler veya ilgi çekici olan şeyleri ifade eder. Bu terim, farklı alanlarda kullanılabilir, örneğin:

 • Müzik: En çok aranan şarkıcılar, albümler veya müzik türleri genellikle müzik listelerinde üst sıralarda yer alır.
 • Filmler: En çok aranan filmler, genellikle büyük gişe başarıları elde eden veya eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan yapımlardır.
 • Tatil Destinasyonları: En çok aranan tatil destinasyonları, popüler turistik yerler veya özel etkinlikler sunan lokasyonlar olabilir.
 • Araştırma Konuları: Akademik veya bilimsel alanda en çok aranan konular, mevcut bilgi eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalara odaklanır.

En çok arananlar, genellikle insanların ilgisini çeken, trend olan veya merak uyandıran şeyleri yansıtır. Popülerlik veya talep, belirli bir zaman dilimine göre değişebilir, bu nedenle en çok arananlar sürekli olarak güncellenir.

JSON Formatı

JSON (JavaScript Object Notation), verileri depolamak ve iletmek için kullanılan bir veri biçimidir. JSON, insanlar tarafından okunması ve yazılması kolay olan metin tabanlı bir format içerir. JSON, web uygulamalarında veri alışverişi amacıyla sıklıkla kullanılır ve hızlı bir şekilde popülerlik kazanmıştır.

JSON formatı, anahtar-değer çiftleri ve değerlerden oluşan bir veri yapısını temsil eder. Anahtarlar bir metin olarak tanımlanırken, değerler metin, sayı, boolean, dizi, nesne veya null olabilir. JSON, verileri organize etmek için basit yapıları destekler.

JSON verileri, genellikle API’ler (Application Programming Interface) aracılığıyla sunucu ve istemci arasında aktarılır. Veriler, API üzerinden istemciden sunucuya veya sunucudan istemciye gönderilirken JSON formatında kodlanır. İstemci bu verileri alır, işler ve görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON verisi bir kişinin bilgilerini içerebilir:

{
 "ad": "John Doe",
 "yaş": 30,
 "e-posta": "jo[email protected]",
 "telefonlar": ["555-1234", "555-5678"]
}

JSON formatı, veri alışverişinde kullanılabilirliği, kolay anlaşılabilirliği ve dil bağımsız olması gibi avantajlarıyla yaygın olarak tercih edilir. JSON ayrıca JavaScript programlama diliyle uyumludur ve JavaScript nesnelerini temsil etmek için kullanılır.

JSON formatı, web geliştirme, mobil uygulama geliştirme ve veri entegrasyonu gibi birçok alanda önemli bir rol oynar. Verilerin güvenli ve etkili bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak modern yazılım sistemlerinin iletişimini kolaylaştırır.

Topic: Determination

Determination is a key trait that drives individuals towards their goals and enables them to overcome obstacles along the way. It involves having a strong resolve, persistence, and a focused mindset. People who possess determination are highly motivated and committed to achieving their desired outcomes.

One of the main characteristics of determination is perseverance. Individuals with a high level of determination do not easily give up when faced with challenges or setbacks. Instead, they maintain a positive attitude, learn from failures, and use them as stepping stones towards future success.

Having determination also means setting clear goals and creating a plan of action to achieve them. This includes breaking down larger objectives into smaller, more manageable tasks and consistently working towards completing them. By staying organized and disciplined, individuals can stay on track and make progress towards their goals.

Furthermore, determination often involves a strong belief in oneself and one’s abilities. It requires self-confidence and the ability to stay focused even when others doubt or criticize. Individuals with determination understand that setbacks and criticism are part of the journey and use them as opportunities for growth and improvement.

Title Tags: The Key to Effective Web Page Headings

Introduction

In the world of web design and content creation, titles play a crucial role in conveying information and attracting users’ attention. They serve as the first impression for visitors, conveying the main topic or purpose of a web page. By utilizing appropriate title tags, web developers and content creators can enhance user experience, improve search engine optimization (SEO), and effectively deliver their message.

The Importance of Title Tags

When it comes to web pages, the title tag (</code>) is one of the most critical elements. It acts as the headline for the entire page and appears in various places, such as browser tabs and search engine results. A well-crafted title tag provides concise yet descriptive information about the page’s content, helping both users and search engines understand its relevance. <h3><span class="ez-toc-section" id="Best_Practices_for_Creating_Effective_Titles"></span>Best Practices for Creating Effective Titles<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <ul> <li><strong>Be Clear and Concise:</strong> Titles should accurately represent the content of the page while being brief and to the point.</li> <li><strong>Use Relevant Keywords:</strong> Incorporate relevant keywords into your title to improve search engine ranking and increase visibility.</li> <li><strong>Consider Readability:</strong> Ensure that titles are easy to read and understand, using proper grammar and punctuation.</li> <li><strong>Avoid Keyword Stuffing:</strong> While including keywords is important, overloading the title with too many keywords can harm SEO and make it less user-friendly.</li> <li><strong>Make Each Title Unique:</strong> Every web page should have a unique title to accurately represent its distinct content.</li> </ul> <p>Title tags are essential for creating effective web page headings. By following best practices and utilizing proper HTML formatting, such as the <code><title></code> tag, content creators can optimize their titles for both users and search engines. Crafting clear, concise, and relevant titles will enhance the user experience, improve SEO, and increase the chances of attracting visitors to your web page. <h3><span class="ez-toc-section" id="Anahtarlar_Kilitlerin_Onemli_Bir_Parcasi"></span>Anahtarlar: Kilitlerin Önemli Bir Parçası<span class="ez-toc-section-end"></span></h3> <p>Anahtarlar, günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız ve genellikle göz ardı ettiğimiz önemli araçlardır. Hem evlerimizdeki kapıları açmak için kullanılırken hem de arabalarımızı çalıştırmak veya çeşitli kasaları açmak gibi birçok alanda karşımıza çıkarlar. <p>Bir anahtarın temel işlevi, bir kilidi açmaktır. Anahtarlar, özel olarak tasarlanmış bir şekle sahip metal parçalardan oluşurlar. Bu şekil, belirli bir kilide uygun olan bir “kod”u temsil eder. Kilidin içindeki mekanizma, bu koda uygun bir anahtarı algılar ve kilidin açılmasını sağlar. <p>Anahtarlar farklı tiplerde olabilir. Evlerde kullanılan anahtarlar genellikle yüzeysel kesimlere sahiptir ve basitçe bir döner mekanizmayı hareket ettirerek kilidi açar. Bununla birlikte, daha karmaşık sistemlere sahip anahtarlar da mevcuttur. Örneğin, elektronik otomobil anahtarları aracın çalıştırılması için kullanılır ve sinyalleri kablosuz olarak ileterek aracın kilidini açar. <p>Günümüzde, anahtarlar sadece fiziksel nesneler olarak kalmamıştır. Bilgisayarlar ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, “şifre” adı verilen sanal anahtarlar da ortaya çıkmıştır. Şifreler, bilgisayar sistemlerine veya çevrimiçi hesaplara erişmek için kullanılan bir dizi karakter veya sembolden oluşur. Şifreler, koruma ve güvenlik sağlamak amacıyla kullanıcıların kimlik doğrulamasını sağlar. <p>Anahtarlar aynı zamanda sembolik bir anlam taşıyabilir. Bir kişiye bir anahtar vermek, o kişiye bir mekanın veya eşyanın sahipliğini veya erişim hakkını vermek anlamına gelebilir. Bu nedenle, anahtarlar bazen değerli bir simge haline gelir ve sembolik bir anlam taşırlar. <p>Sonuç olarak, anahtarlar hayatımızın farklı alanlarında önemli bir rol oynarlar. Fiziksel kapıları açmak, araçları çalıştırmak veya şifrelerle bilgisayarlara erişmek gibi çeşitli işlevleri vardır. Ayrıca, sembolik bir anlama da sahip olabilirler. Tüm bu nedenlerle, anahtarların doğru kullanımı ve yönetimi önemlidir. <h4><span class="ez-toc-section" id="Donmeli"></span>Dönmeli<span class="ez-toc-section-end"></span></h4> <p>Dönmeli, mekanik bir hareketi ifade eden bir terimdir. Genellikle dönme hareketini tanımlamak için kullanılır. Dönmeli hareket, bir cismin belirli bir eksil çevresinde dönmesini ifade eder. <p>Bu tür bir hareket genellikle dönen makinelerde, motorlarda, çarklarda ve dişlilerde görülür. Dönmeli hareket, enerji transferi, mekanik güç ve iş yapma gibi birçok uygulamada önemlidir. <p>Dönmeli hareketin fiziksel özellikleri ve davranışları üzerine yapılan çalışmalar, mühendislik alanında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmalar, dönmeli hareketin kontrol edilmesi, optimize edilmesi ve verimliliğinin artırılması gibi konuları kapsar. <p>Dönmeli hareket, endüstriyel süreçlerden taşıtlara kadar birçok alanda kullanılır. Örneğin, fabrikalarda üretim hatlarının işleyişinde dönmeli hareketten yararlanılır. Aynı şekilde, otomobillerdeki motorlar da dönmeli hareket prensibine dayanır. <p>Dönmeli hareketin anlaşılması ve uygulanması, modern mühendislik ve teknolojide gelişmelere yol açmıştır. Bu sayede daha etkili ve verimli sistemler tasarlanabilir, enerji kaynakları daha verimli kullanılabilir ve daha karmaşık problemler çözülebilir. <p>Dönmeli hareket, mühendislik disiplinlerindeki temel kavramlardan biridir ve birçok alanda uygulama potansiyeline sahiptir. Doğru tasarım, analiz ve optimizasyon yöntemleri kullanıldığında, dönmeli hareket sistemlerinin performansı artırılabilir ve yenilikçi çözümler üretilebilir. <div class="admania-tag"> <span class="admania-tagslinks"> </span> </div> </div><!-- .entry-content --> <footer class="admania-entryfooter admania-entrypgfooter"> <div class="admania-postsharecnt"> </div> </footer><!-- .entry-footer --> <!--End of the Author bio --> <div class="admania-prenext "> <!--Single post prev/next--> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="Posts"> <h2 class="screen-reader-text">Post navigation</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://www.geetaslist.com/granbury-eye-doctors-2/" rel="prev"><span> <i class="fa fa-angle-double-left"></i> </span><div class="admania_snlgepdsg">Prev Post</div><div class="admania_snlgenpntit">Granbury Eye Doctors ⏬⏬</div></a></div><div class="nav-next"><a href="https://www.geetaslist.com/nursing-homes-fleming-island-fl/" rel="next"><span> <i class="fa fa-angle-double-right"></i> </span><div class="admania_snlgepdsg">Next Post</div><div class="admania_snlgenpntit">Nursing Homes Fleming Island FL ⏬⏬</div></a></div></div> </nav></div> <!-- preview / next --> <div class="admania-related-posts"> <h5 class="admania-related-postsheading">You May Also Like</h5><ul><li> <a href="https://www.geetaslist.com/publ-5412-g-sp/" title="Publ 5412-G (SP) ⏬⏬"> <img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/publ-5412-g-sp_12015-250x150.jpg" alt="image"/> </a> <div class="admania-rel-entry-meta"> <h2 class="admania-entry-title" itemprop="headline"><a href="https://www.geetaslist.com/publ-5412-g-sp/" rel="bookmark">Publ 5412-G (SP) ⏬⏬</a></h2> <div class="admania-entry-cat"> <span class="admania_date"> On 1 September 2023 </span> <span class="admania-dividerlne">|</span> <span class="admania-catgory"> In <a href="https://www.geetaslist.com/general/" rel="category tag">General</a> </span> </div> </div> </li> <li> <a href="https://www.geetaslist.com/does-fidelis-cover-weight-loss-surgery/" title="Does Fidelis Cover Weight Loss Surgery ⏬⏬"> <img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/does-fidelis-cover-weight-loss-surgery_12005-250x150.jpg" alt="image"/> </a> <div class="admania-rel-entry-meta"> <h2 class="admania-entry-title" itemprop="headline"><a href="https://www.geetaslist.com/does-fidelis-cover-weight-loss-surgery/" rel="bookmark">Does Fidelis Cover Weight Loss Surgery ⏬⏬</a></h2> <div class="admania-entry-cat"> <span class="admania_date"> On 1 September 2023 </span> <span class="admania-dividerlne">|</span> <span class="admania-catgory"> In <a href="https://www.geetaslist.com/general/" rel="category tag">General</a> </span> </div> </div> </li> <li> <a href="https://www.geetaslist.com/pd20a-acp-aaa-b/" title="PD20A ACP AAA B ⏬⏬"> <img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/pd20a-acp-aaa-b_11997-250x150.jpg" alt="image"/> </a> <div class="admania-rel-entry-meta"> <h2 class="admania-entry-title" itemprop="headline"><a href="https://www.geetaslist.com/pd20a-acp-aaa-b/" rel="bookmark">PD20A ACP AAA B ⏬⏬</a></h2> <div class="admania-entry-cat"> <span class="admania_date"> On 1 September 2023 </span> <span class="admania-dividerlne">|</span> <span class="admania-catgory"> In <a href="https://www.geetaslist.com/general/" rel="category tag">General</a> </span> </div> </div> </li> </ul></div> </article><!-- #post-## --> <div id="admania-commentbox" class="admania-commentbox admania_comment_section"> <!--Comment section--> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Comment <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/publ-4053-c-en-ru/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://www.geetaslist.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Your email address will not be published.</span> <span class="required-field-message">Required fields are marked <span class="required">*</span></span></p><p class="admania-comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" rows="10" cols="100" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Submit Your Comments" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='1807' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!--End of the Comment section--> <div class="admania-contentareafooter"> <div class="screen-reader-text"> This div height required for enabling the sticky sidebar </div> </div> </div> <!-- .content-area --> <div class="admania-primarycontentarea"> <aside id="admania-primarysidebar" class="admania-primarysidebar widget-area"> <aside id="block-3" class="widget widget_block"> <div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><div class="wp-block-group__inner-container"></div></div> </aside><aside id="block-6" class="widget widget_block"> <div class="wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow"><div class="wp-block-group__inner-container"></div></div> </aside><aside id="admania_aboutus_widgets-3" class="widget widget_admania_aboutus_widgets"><div class="admania-widgettit"><h3 class="widget-title admania-widgetsbrtit">About Us</h3></div><div class="admania-aboutus"><div class="admania-abtimg"><img itemprop="image" src="https://userthemes.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/admania-auimg.jpg" alt="image"/></div><h4>Olivia Mitchell</h4> <div class="admania-abtpara"><p>Passionate storyteller with a penchant for exploring the uncharted realms of imagination through words.</p></div><a href="" class = "admania_aboutreadmore" rel="author"><span></span></a> </div> </aside><aside id="admania_optin_box-1" class="widget widget_admania_optin_box"><div class="admania-optin"><form class="admania-af-form-wrapperr" target="_blank" action="#" method="post" enctype="multipart/form-data"><p class="admania-postoptionboxheading"><span>Newsletter</span></p><p>Discover New Contents!<p><i class="admania-nicon"><input type="text" name="#" onfocus="if (this.value == 'Enter Your Name') {this.value = '' }" onblur ="if (this.value == '') {this.value = 'Enter Your Name'}" value="Enter Your Name"/></i><i class="admania-eicon"><input type="text" name="#" onfocus="if (this.value == 'Enter Your Email') {this.value = '' }" onblur ="if (this.value == '') {this.value = 'Enter Your Email'}" value="Enter Your Email"/></i><input type="submit" name="submit" value="submit"/></form></div></aside><aside id="admania_socialfollow_widget-1" class="widget widget_admania_socialfollow_widget"><div class="admania-widgettit"><h3 class="widget-title admania-widgetsbrtit">Social Media</h3></div><div class="admania-widgetsocial"> <a class="admania-socialiconfb" title="Facebook" href="#" target="_blank"> <i class="fab fa-facebook"></i> </a> <a class="admania-socialicontwt" title="Twitter" href="#" target="_blank"> <i class="fab fa-twitter"></i> </a> <a class="admania-socialiconins" title="instagram" href="#" target="_blank"><i class="fab fa-instagram"></i></a> <a class="admania-socialiconrs" title="Rss" href="#" target="_blank"><i class="fa fa-rss"></i></a> </div> </aside><aside id="categories-5" class="widget widget_categories"><div class="admania-widgettit"><h3 class="widget-title admania-widgetsbrtit">Categories</h3></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-8"><a href="https://www.geetaslist.com/decor/">Decor</a> </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="https://www.geetaslist.com/fashion/">Fashion</a> </li> <li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://www.geetaslist.com/game/">Game</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://www.geetaslist.com/general/">General</a> </li> <li class="cat-item cat-item-12"><a href="https://www.geetaslist.com/travel/">Travel</a> </li> </ul> </aside><aside id="admania_popular_post-3" class="widget widget_admania_popular_post"><div class="admania-widgettit"><h3 class="widget-title admania-widgetsbrtit">Recent popular post</h3></div><div><ul><li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/publ-5412-g-sp/" title="Publ 5412-G (SP) ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/publ-5412-g-sp_12015-327x189.jpg" title="Publ 5412-G (SP) ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="Publ 5412-G (SP) ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="Publ 5412-G (SP) ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/publ-5412-g-sp/"> Publ 5412-G (SP) ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> <li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/does-fidelis-cover-weight-loss-surgery/" title="Does Fidelis Cover Weight Loss Surgery ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/does-fidelis-cover-weight-loss-surgery_12005-327x189.jpg" title="Does Fidelis Cover Weight Loss Surgery ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="Does Fidelis Cover Weight Loss Surgery ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="Does Fidelis Cover Weight Loss Surgery ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/does-fidelis-cover-weight-loss-surgery/"> Does Fidelis Cover Weight Loss Surgery ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> <li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/pd20a-acp-aaa-b/" title="PD20A ACP AAA B ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/pd20a-acp-aaa-b_11997-327x189.jpg" title="PD20A ACP AAA B ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="PD20A ACP AAA B ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="PD20A ACP AAA B ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/pd20a-acp-aaa-b/"> PD20A ACP AAA B ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> <li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/huntersville-plastic-surgery/" title="Huntersville Plastic Surgery ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/huntersville-plastic-surgery_11988-327x189.jpg" title="Huntersville Plastic Surgery ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="Huntersville Plastic Surgery ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="Huntersville Plastic Surgery ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/huntersville-plastic-surgery/"> Huntersville Plastic Surgery ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> <li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/gynecomastia-surgery-albany-ny/" title="Gynecomastia Surgery Albany NY ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/gynecomastia-surgery-albany-ny_11979-327x189.jpg" title="Gynecomastia Surgery Albany NY ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="Gynecomastia Surgery Albany NY ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="Gynecomastia Surgery Albany NY ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/gynecomastia-surgery-albany-ny/"> Gynecomastia Surgery Albany NY ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> <li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/nursing-jobs-oak-ridge-tn/" title="Nursing Jobs Oak Ridge TN ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/nursing-jobs-oak-ridge-tn_11968-327x189.png" title="Nursing Jobs Oak Ridge TN ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="Nursing Jobs Oak Ridge TN ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="Nursing Jobs Oak Ridge TN ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/nursing-jobs-oak-ridge-tn/"> Nursing Jobs Oak Ridge TN ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> <li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/notc-1421/" title="Notc 1421 ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/notc-1421_11957-327x189.jpg" title="Notc 1421 ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="Notc 1421 ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="Notc 1421 ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/notc-1421/"> Notc 1421 ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> <li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/inst-1099-int-and-1099-oid/" title="Inst 1099-INT and 1099-OID ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/inst-1099-int-and-1099-oid_11946-327x189.jpg" title="Inst 1099-INT and 1099-OID ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="Inst 1099-INT and 1099-OID ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="Inst 1099-INT and 1099-OID ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/inst-1099-int-and-1099-oid/"> Inst 1099-INT and 1099-OID ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> <li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/inverted-nipple-surgery-nyc/" title="Inverted Nipple Surgery NYC ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/inverted-nipple-surgery-nyc_11936-327x189.jpg" title="Inverted Nipple Surgery NYC ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="Inverted Nipple Surgery NYC ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="Inverted Nipple Surgery NYC ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/inverted-nipple-surgery-nyc/"> Inverted Nipple Surgery NYC ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> <li> <div class="admania-pplftimge"> <a href="https://www.geetaslist.com/publ-5363/" title="Publ 5363 ⏬⏬"><img src="https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/09/publ-5363_11927-327x189.jpg" title="Publ 5363 ⏬⏬" class="recentimgalign" alt="Publ 5363 ⏬⏬" /></a> </div> <h6> <a title="Publ 5363 ⏬⏬" href="https://www.geetaslist.com/publ-5363/"> Publ 5363 ⏬⏬ </a> </h6> <p> By Olivia Mitchell <span class="admania-dat"> Sep 1 , 23 </span> </p> </li> </ul> <!--comments--> <!--view based yearlyly post count--> </div> <!--to get the count--> </aside></aside> <!-- .sidebar .widget-area --> </div> </main> </div> <!-- .site-inner --> <footer class="admania-sitefooter"> <div class="admania-sitefooterinner"> <div class="admania-sitefooterlogo"> <a href="https://www.geetaslist.com/" title="Geetas List"> <img src=" https://www.geetaslist.com/wp-content/uploads/2023/08/DING-DING-EVENT-10.png" alt="Geetas List" itemprop="image"/> </a> </div> <!-- #Admania SiteFooter Logo-## --> <div class="admania-sitefooterattribution"> <!-- #Admania SiteFooter Social Follow-## --> <div class="admania-ftrattbtonbottom"> Geetas List 2019. All Rights Reserved. <div class="admania_footer_menu"> <nav class="admania_footer_menu" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/SiteNavigationElement"> <div class="menu-footer-menu-container"><ul id="menu-footer-menu" class="menu"><li id="menu-item-47" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-47"><a href="https://www.geetaslist.com/contact-us/">Contact Us</a></li> <li id="menu-item-48" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-48"><a href="https://www.geetaslist.com/about-us/">About Us</a></li> <li id="menu-item-49" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-49"><a href="https://www.geetaslist.com/faq/">FAQ</a></li> <li id="menu-item-50" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-50"><a href="https://www.geetaslist.com/privacy-policy/">Privacy Policy</a></li> <li id="menu-item-51" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51"><a href="https://www.geetaslist.com/terms-of-use/">Terms of Use</a></li> </ul></div> </nav> </div> </div> <div class="admania-top" id="admania-top"> <a href="#top">↑</a> </div> </div><!-- #Admania SiteFooter Attribution-## --> </div> <!-- #Admania SiteFooter Inner-## --> </footer> <!-- .site-footer --> </div> <!-- .site container --> <form id="admania-frontlvedtr-saveoptions" class="admania_frontlvedtr_hiddenitems" name="admania_frontlvedtr_saveoptions" action="#" method="post"> <div id="admania-flvedsavealert"></div> <input type="submit" name="admania_frnendlv_updateoptions" value="Save" class="admania_lvedtsubmtbtn admania_lvedtsubmtpbtn"> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay1afsldlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly1afsldlnkadclknm admania_layt1afsldlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly1afsldlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly1afsldlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly1afsldlnkadvwnm admania_layt1afsldlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly1afsldlnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly1afsldlnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay1afgrdptlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly1afgrdptlnkadclknm admania_layt1afgrdptlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly1afgrdptlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly1afgrdptlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly1afgrdptlnkadvwnm admania_layt1afgrdptlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly1afgrdpthllnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly1afgrdpthllnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay1sblflnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly1sblflnkadclknm admania_layt1sblflnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsblflnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsblflnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly1sblflnkadvwnm admania_layt1sblflnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsblflnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsblflnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay1sbrglnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly1sbrglnkadclknm admania_layt1sbrglnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsbrglnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsbrglnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly1sbrglnkadvwnm admania_layt1sbrglnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsbrglnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsbrglnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay2tphdlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly2tphdlnkadclknm admania_layt2tphdlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2tphdlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2tphdlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly2tphdlnkadvwnm admania_layt2tphdlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2tphdlnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2tphdlnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay2afhdlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly2afhdlnkadclknm " id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2afhdlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2afhdlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly2afhdlnkadvwnm " id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2afhdlnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2afhdlnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay2afsldlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly2afsldlnkadclknm admania_lay2afsldlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2afsldlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2afsldlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly2afsldlnkadvwnm admania_lay2afsldlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2afsldlnkadadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2afsldlnkadadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay2lstptlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly2lstptlnkadclknm admania_lay2lstptlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2lstptlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2lstptlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly2lstptlnkadvwnm admania_lay2lstptlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2lstptlnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay2lstptlnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_sgbfpctglead"> Ad Clicks :<textarea class="admania_sgbfpctlnkadclknm admania_sgbfpctlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgbfpctlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgbfpctlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_sgbfpctlnkadvwnm admania_sgbfpctlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgbfpctlnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgbfpctlnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_sgpttplnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_sgpttplnkadclknm admania_sgpttplnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgpttplnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgpttplnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_sgpttplnkadvwnm admania_sgpttplnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgpttplnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgpttplnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_sgptnthparalnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_sgptnthparalnkadclknm admania_sgptnthparalnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgptnthparalnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgptnthparalnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_sgptnthparalnkadvwnm admania_sgptnthparalnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgptnthparalnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgptnthparalnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_sgptbtlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_sgptbtlnkadclknm admania_sgptbtlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgptbtlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgptbtlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_sgptbtlnkadvwnm admania_sgptbtlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgptbtlnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgptbtlnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_sgafopbxlnkad1"> Ad Clicks :<textarea class="admania_sgafopbxlnkad1clknm admania_sgafopbxlnkad1val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgafopbxlnkad1ck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgafopbxlnkad1ck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_sgafopbxlnkad1vwnm admania_sgafopbxlnkad1val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgafopbxlnkad1vw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgafopbxlnkad1vw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_sgafopbxlnkad2"> Ad Clicks :<textarea class="admania_sgafopbxlnkad2clknm admania_sgafopbxlnkad2val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgafopbxlnkad2ck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgafopbxlnkad2ck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_sgafopbxalnkd2vwnm admania_sgafopbxlnkad2val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgafopbxlnkad2vw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditsgafopbxlnkad2vw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay7rghdlnkad1"> Ad Clicks :<textarea class="admania_lay7rg1hd1lnkadcontnum admania_lay7rg1hd1lnkadcontval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay7righthdlnkad1]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay7righthdlnkad1]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_lay7rg1hd1lnkadviewnum admania_lay7rg1hd1lnkadcontval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay7righthdlnkad1vw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay7righthdlnkad1vw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay7afgrdptlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly7afgrdptlnkadclknm admania_layt7afgrdptlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly7afgrdptlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly7afgrdptlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly7afgrdptlnkadvwnm admania_layt7afgrdptlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly7afgrdpthllnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly7afgrdpthllnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay7afgrdptlnkad1"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly7afgrdptlnkad1clknm admania_layt7afgrdptlnkad1val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly7afgrdptlnkad1ck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly7afgrdptlnkad1ck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly7afgrdptlnkad1vwnm admania_layt7afgrdptlnkad1val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly7afgrdpthllnkad1vw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly7afgrdpthllnkad1vw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_postlay5afgrdptlnkad1"> Ad Clicks :<textarea class="admania_postlay5afgrdptlnkad1clknm admania_postlay5afgrdptlnkad1val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditpostlay5afgrdptlnkad1ck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditpostlay5afgrdptlnkad1ck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_postlay5afgrdptlnkad1vwnm admania_postlay5afgrdptlnkad1val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditpostlay5afgrdpthllnkad1vw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditpostlay5afgrdpthllnkad1vw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay9afhdlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly9afhdlnkadclknm admania_layt9afhdlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay9afhdlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay9afhdlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly9afhdlnkadvwnm admania_layt9afhdlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay9afhdlnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditlay9afhdlnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay10afgrdptlnkad"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly10afgrdptlnkadclknm admania_layt10afgrdptlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdptlnkadck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdptlnkadck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly10afgrdptlnkadvwnm admania_layt10afgrdptlnkadval" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdpthllnkadvw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdpthllnkadvw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay10afgrdptlnkad1"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly10afgrdptlnkad1clknm admania_layt10afgrdptlnkad1val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdptlnkad1ck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdptlnkad1ck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly10afgrdptlnkad1vwnm admania_layt10afgrdptlnkad1val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdpthllnkad1vw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdpthllnkad1vw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay10afgrdptlnkad3"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly10afgrdptlnkad3clknm admania_layt10afgrdptlnkad3val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdptlnkad3ck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdptlnkad3ck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly10afgrdptlnkad3vwnm admania_layt10afgrdptlnkad3val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdpthllnkad3vw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly10afgrdpthllnkad3vw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <span class="admania_front_endliveeditclkcnt admania_front_lay11afgrdptlnkad3"> Ad Clicks :<textarea class="admania_ly11afgrdptlnkad3clknm admania_layt11afgrdptlnkad3val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly11afgrdptlnkad3ck]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly11afgrdptlnkad3ck]" rows="1" cols="1">0</textarea> Ad Views :<textarea class="admania_ly11afgrdptlnkad3vwnm admania_layt11afgrdptlnkad3val" id="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly11afgrdpthllnkad3vw]" name="admania_frontliveeditor_settings[admania_lveditly11afgrdpthllnkad3vw]" rows="1" cols="1">0</textarea> </span> <input type="hidden" name="action" value="admania_fnrlvedt_updateoption"/> <input type="hidden" name="security" value="d7d6f0c56a" /> <input type="submit" name="admania_frnendlv_updateoptions" value="Save" class="admania_lvedtsubmtbtn admania_lvedtsubmtpbtn"/> </form> <script type='text/javascript' src='https://www.geetaslist.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.8' id='swv-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/www.geetaslist.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.geetaslist.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.8' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.geetaslist.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.2.1' id='ez-toc-js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.geetaslist.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2' id='ez-toc-jquery-sticky-kit-js'></script> <script type='text/javascript' id='ez-toc-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"","scroll_offset":"30","fallbackIcon":"<span class=\"\"><span style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span>"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.geetaslist.com/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=2.0.53-1691869272' id='ez-toc-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='mincustom-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var admaniastchk = {"admania_chkdisplay":"1","admania_chk_page_display":"","admania_fedajaxurl":"https:\/\/www.geetaslist.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","admania_chkspdpg":"1","admania_chkblogoptions":"amblyt10","admania_chksptoptions":"amsplyt3","admaniafe_buttontext":"Click to show rotating ad options","admania_glysbhlad1":"","admania_glysbglead1":"","admania_glysbimgad1":"","admania_glysbimgadlink":"","admania_glytphlad":"","admania_glytpglead":"","admania_glytpimgad":"","admania_glytpimgadlink":"","admania_glybmhlad":"","admania_hdlftad1":"0","admania_hdlftvwad1":"0","admania_glybmglead":"","admania_glybmimgad":"","admania_glybmimgadlink":"","admania_adblockact":"","admania_wpmbck":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.geetaslist.com/wp-content/themes/ad-mania/js/mincustom.js' id='mincustom-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.geetaslist.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.3.1' id='comment-reply-js'></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html> <!-- Dynamic page generated in 0.918 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2023-09-24 20:48:20 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>